Kit Tyre Shine
RM 20.70
Kit Car Liquid Wax
RM 23.80
Kit Car Paste Wax
RM 23.90
 RM 27.90 
Kit Metallic Car Paste Wax
RM 27.90